ELP Levels và sơ đồ chuyển tiếp

Chart showing how the English Language Programs work

Các cấp độ ELP và sơ đồ chuyển tiếp

Bảng trên cho thấy English Proficiency Program (EPP) giúp học viên nâng cao trình độ từ trình độ bắt đầu EPP 1A đến trình độ sơ trung cấp Level 2. Ở trình độ EPP 3, học viên có thể chọn chương trình học thuật, khoá GAC Foundation English, hoặc tiếp tục học chương trình EPP.

Sau khi hoàn tất Level 3, học viên có thể tiếp tục học lên Global Assessment Certificate™ program hoặc bắt đầu chương trình English for Academic Purposes (EAP). Cả hai chương trình này đều chuẩn bị cho học viên có thể theo học các khoá học được dạy bằng tiếng Anh ở cấp đại học.