GAC được thực hiện theo phương thức nào?

Một đặc trưng của chương trình Global Assessment Certificate™ là phương thức giảng dạy đa dạng.

Phương thức giảng dạy mẫu

  Phương thức toàn thời gian chuẩn
Cấp độ I 12 tuần và 1 tuần nghỉ
Cấp độ II 12 tuần và 1 tuần nghỉ
Cấp độ III 12 tuần

Chương trình GAC có thể được dạy toàn thời gian, bán thời gian hoặc lồng ghép vào chương trình học phổ thông. Mỗi trường có một hoàn cảnh khác nhau, vì vậy học viên có thể học chương trình GAC theo các phương thức khác nhau được mô tả ở bảng trên. Ưu điểm của phương thức bán thời gian là sinh viên có thể học các thành phần của chương trình GAC đồng thời với chương trình học phổ thông. Điều này có nghĩa là khi học sinh nhận bằng tốt nghiệp phổ thông, họ cũng hoàn tất chứng chỉ GAC và có điểm ACT.

Đội ngũ nhân viên phụ trách học thuật phối hợp với mỗi GAC centre để thiết kế các chương trình riêng biệt phù hợp với hoàn cảnh của từng trường. Do tính linh hoạt của các phương thức đào tạo, chương trình GAC có thể được hiệu chỉnh để phù hợp với nhu cầu của từng trường.