GAC được giảng dạy và đánh giá như thế nào?

Chương trình Global Assessment Certificate™ bao gồm thuyết giảng, hội thảo chuyên đề, phụ đạo, làm việc nhóm, thảo luận lớp và thuyết trình. Do được giảng dạy bằng tiếng Anh, học viên phải luôn luôn sử dụng tiếng Anh trong lớp học. Các hoạt động đánh giá thường xuyên, bài tập lớn, nhận xét của giảng viên và thi cuối kỳ sẽ giúp học viên có cơ hội thể hiện kiến thức và các kỹ năng đã học.

Các bài đánh giá, đặc biệt là ở Level III, được thiết kế để chuẩn bị cho học viên sẵn sàng trước những thách thức khi học đại học, bao gồm những kiểu đánh giá bạn sẽ gặp ở năm đầu đại học:

  • đóng vai và thuyết trình
  • tóm tắt, mô tả
  • viết luận và báo cáo
  • nhật ký học tập và các tài liệu khác liên quan đến lập kế hoạch, tư duy và lập đề cương
  • đồ án nhóm và trình bày
  • luận văn và báo cáo nghiên cứu
  • examinations
  • các bài kiểm tra kỹ năng và điểm tham gia suốt khóa học